வீடு வாடகைக்கு தேவை

Ad-id 0000010561

Slave Island, Colombo 02, Metro Apartment, Malay Street இல் வீடு ஒன்று வாடகைக்குத் தேவை. (Muslim) 1BR / 2BR / 3BR No Brokers Plz.