பாதுகாப்பு / சாரதி

Ad-id 0000019237

தனியார் நிறுவனமொன்றில்  பாதுகாப்பு  அதிகாரிகள்  ஆண், பெண்  இணைத்துக்கொள்ளப்படுகின்றனர்    . உணவு , தங்குமிடம்  வழங்கப்படும்  . உயர்ந்த  சம்பளம் . ரூ.50,000/= இற்கு  மேற்பட்ட  சம்பளம் . 

Categories: , Location: , Published Date: