வாடகை தேவை

Ad-id 0000024658

கொழும்பு – 5/பொல்ஹெங்கொடையை அண்மித்து 30 –35 இலட்சத்திற்கு இடையில் 1 பேர்ச்சஸ் / 2 வீடுகள் தேவை. ரூபா. 15000/= வாடகைக்கு. தம்பதியினருக்கு வீடு தேவை.