வீடு தேவை

Ad-id 0000026072

கொழும்பு பல்கலைக்கழக மருத்துவபீடத்திற்கு அண்மைப்பகுதியில் (புஞ்சி பொரளை) 2 அறைகள் கொண்ட Flat அல்லது Apartment விலைக்கு வாங்குவதற்கு தேவை.