வாடகைக்கு

Ad-id 0000027784

வீடு, அறை 15,000/= ஆயிரம், 20,000/= ஆயிரம், 25,000/= ஆயிரம் விலைகளுக்கு உள்ளது. முற்பணத்துடனும் , முற்பணம் இல்லாமலும் அறைகள் உள்ளது. கொழும்பு 13 விவேகானந்த வீதியில் .