கல்வி

Ad-id 0000027897

Nursery முதல் A/L வரைக்குமான வகுப்புக்களுக்கு (London Cambridge Syllabus) அனுமதிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன. Nursery – UKGக்கு இலவச அனுமதிகள் (2023 ஜனவரி 31 ஆம் திகதி அல்லது அதற்கு முன்னர் ).