வீடு விற்பனைக்கு

Ad-id 0000028196

இரத்மலானை இரஜ மாவத்தையில் 4.5 P புத்தம்புதிய Modern House. Fully Tiled, Finishing roof, Pantry cupboard, CCTV Camera, 20 அடி பாதை. 142 இலட்சம். Strickly No Brokers.