பழுதுபார்த்தல்

Ad-id 0000028446

எல்லாவிதமான குளிரூட்டிகள் (fridge) , சகலவிதமான தொலைக்காட்சி TV, A/C, Washing Machine ஆகிய திருத்த வேலைகள் உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (St.Jude Electronics) ஜூட் பர்ணாந்து (டிலான் செல்வராஜ்)