கல்வி

Ad-id 0000028692

(தரம் 6 – 11) தழிழ், வரலாறு, சைவநெறி, புவியியல், குடியியற்கல்வி, தொடர்பாடலும் ஊடகவியற்கற்கையும், தமிழ் இலக்கியநயம், முயற்சியாண்மைக் கல்வி- வகுப்புகள்! தெளிவாகக் கற்பிக்கப்படும். Pastpapers பயிற்சியளிக்கப்படும். ‘A’ சித்தி உறுதி!

Categories: , Location: , Published Date: