தேவை

Ad-id 0000029426

கொழும்பு 14 இல் அமைந்துள்ள Ware house ஒன்றிற்கு அனுபவம் மிக்க ஆண் Store Keeper ஒருவர் தேவை. வயதெல்லை 30 –45 இற்கு இடைப்பட்டவர்

Categories: , Location: , Published Date: