வீடு / காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000029659

மாளிகாவத்தை கொழும்பு – 10 திசாநாயக்க பிளட்டில் 26 மாடியில் சகல வசதிகளுடைய 4 அறைகள் கொண்டு அழகிய வீடு உடன் விற்பனைக்கு