வீடு / காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000029722

கார்மில் மாவத்தையில் 3 அறைகளுடான 11 பேர்ச் வீடு விற்பனைக்குண்டு மற்றும் 7 பேர்ச் வீடும் விற்பனைக்குண்டு கார்மில் மாவத்தையில் 6 பேர்ச் காணி விற்பனைக்குண்டு . தரகர்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டாம்