வீடு வாடகைக்கு

Ad-id 0000030011

கொழும்பு – 15 பர்கியூசன் வீதியில் அமைந்துள்ள வீடு வாடகைக்குண்டு. மேல் மாடி Fully Tiled. Master Bedroom, Comad, Balcony உண்டு. மாதம் 20,000/=.