கல்வி

Ad-id 0000030062

G.C.E A/L மாணவர்களுக்கான இரசாயனவியல் உயிரியல் வகுப்புகள் Group Classes, Individual Classes, வீடுகளிற்கு வந்து கற்பித்துத்தரப்படும். Group Classes, (IDA) kotahenaவில் நடைபெறுகின்றது. கொழும்பில் எப்பகுதியிலும் வத்தளையிலும் வருகை தந்து கற்பித்து தரப்படும் G.C.E O/L மாணவர்களுக்கான துரித மீட்டல் Science, Maths Paper Classes நடைபெறுகின்றது.

Categories: , Location: , Published Date: