சமையல் பராமரிப்பு

Ad-id 0000030291

ஜா-எலவில் உள்ள வீடொன்றில் பாடசாலைக்கு குழந்தைகளின் வேலைகளையும் மற்றும் வீட்டு வேலைகளையும் தங்கியிருந்து செய்வதற்காக 40 வயதுக்கு குறைந்த பெண் ஒருவர் தேவை சிங்களம் பேசத்தெரிந்திருத்தல் கட்டாயமாகும்.

Categories: , Location: , Published Date: