கல்வி

Ad-id 0000030646

ஆங்­கில வகுப்­புகள் G.C.E O/L மற்றும் G.C.E A/L கடந்த கால பரீட்சை வினாக்கள் மீளாய்வு (மற்றும் 6–10 வரை­யான வகுப்­பு­க­ளுக்கு இலக்­கண முறையில் கற்­பிக்­கப்­படும்.

Categories: , Location: , Published Date: