கல்வி

Ad-id 0000030777

தமிழ் மொழியும் இலக்கியமும், விஞ்ஞானம் ஆகிய பாடங்களில் 11 ஆந் தர (O/L) மாணவருக்கு வெள்ளவத்தையில் வீடு வந்து கற்பிக்கக்கூடிய அனுபவம் வாய்ந்த ஆசிரியர்கள் தேவை.

Categories: , Location: , Published Date: