பாதுகாப்பு / சாரதி

Ad-id 0000031544

பாதுகாப்பு உத்தியோகத்தர்கள் தேவை. (Security Guards) தங்குமிடம் இலவசம், தகுந்த சம்பளம் வழங்கப்படும். உணவு ஏற்பாடு செய்து தரப்படும். (அடையாள அட்டை, பிறப்புச்சான்றிதழ், பிரதிகள் மற்றும் Police Report, கிராம அலுவலகர் கடிதம் அவசியம்)

Categories: , Location: , Published Date: