வீடு/காணி விற்பனை

Ad-id 0000031564

புத்தளம் மங்கள எலிய பகுதியில் 5 ஏக்கர் கொண்ட இறால் பண்ணை, அதற்கு தேவையான உபகரணங்களுடன் விற்பனைக்குண்டு. விலை பேசிதீர்மானிக்கலாம்.