கடை விற்பனை

Ad-id 0000031614

வத்தளையில் 9 பேர்சில் கடைகள் காணி மட்டும் வீடு இல்லை தற்போது வியாபாரம் செய்துக் கொண்டு இருக்கும் கடைகளின் மாதவாடகையாக 60000 ரூபாய் வருமானமாக வருகின்றது வாங்குபவர் மட்டம் தொடர்புக்கொள்ளவும் தரகர் வேண்டாம்.