வீடு / காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000031694

வத்தளை ஹெந்தலை இல 196/A 4சாந்தி வீதியிலுள்ள 6 Perch காணி விற்பனைக்குண்டு. விலை 16 ½ இலட்சம்.