கடை வாடகை

Ad-id 0000031942

மோதரை அளுத்மாவத்தை வீதியில் கடை வாடகைக்கு மாத வாடகை 18,500/– , 1வருட முற்பணம்