குத்தகைக்கு

Ad-id 0000031971

இரண்டு வீடுகள் குத்தகைக்கு உண்டு. மோதரையில் 02 அறைகளுடன் ரூபா. 20 Laks தொடர்புக்கு: 0755697172, 075 322606, 0772811776 மற்றும் மட்டக்குளியில் 03 அறைகளுடன் (Fully Tiled) ரூபா.40 Laks. தொடர்புக்கு : 0715696694