வீடு குத்தகைக்கு

Ad-id 0000031985

கொழும்பு வெல்லம்பிட்டிய கெலனிதிஸ்ஸகமவில் 3 Bedrooms, Main Hall, Dining Hall, Attached Bathroom குத்தகைக்கு மாதாந்தம் 5000/= முற்பணம். 10 இலட்சம் அல்லது வாடகைக்கு மாதாந்தம் 20,000/= ஒரு வருட முற்பணம்.