சமையல்/பராமரிப்பு

Ad-id 0000032074

ஓரளவு சிங்களம் பேசத்தெரிந்த தங்கி வீட்டு வேலை செய்யும் 50 வயதுக் கீழ்பட்ட பணிப்பெண்கள் தேவை. சம்பளம் 40000/=

Categories: , Location: , Published Date: