குத்தகை/வாடகை

Ad-id 0000032145

வத்தளை எல்விஸ் டவுன் 3 ஆம் குறுக்குத்தெரு முதலாம் மாடியில் 2BR,1HALL WITH KITCHEN, BATHROOM வாடகைக்கு உண்டு. HINDUS ONLY,SMALL FAMILY PREFFERED,STRICTLY NO BROKERS. Advanvce R.S 150,000/= Rent– R.S 30000/=