பயிற்சி வகுப்பு

Ad-id 0000032233

அழகுக்கலை புதிய வகுப்புக்கள் ஆரம்பம். விசேட கட்டண கழிவுடன் 40,000/= முழுமையான சிகை மற்றும் அழங்காரங்கள் கற்பிக்கப்படும். இறுதியில் சான்றிதழ் வழங்கப்படும். முன் வரும் 10 நபர்களுக்கு விசேட கழிவுடன் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். Colombo-13 மற்றும் Colombo -06 .