பொது வேலை

Ad-id 0000032250

கொழும்பு பிரபல தனியார் நிறுவனம் ஒன்றிற்கு விற்பனை பிரதிநிதி (Sales Rep) தேவை. வயதெல்லை 35 வயதிற்குட்பட்டவர் விரும்பத்தக்கது.