வாடகைக்கு

Ad-id 0000032280

கொழும்பு 10 ஆனந்த கல்லூரிக்கு அருகில் இரண்டு மாடி கட்டிடம் 500 சதுர அடி எந்த வியாபாரத்திற்கும் ஏற்றது. ( வாடகைக்கு)