கல்வி

Ad-id 0000032500

Spoken English with Complete Grammar அடிப்படையிலிருந்து கற்பிக்கப்படும். எழுதுவதற்கு, கதைப்பதற்கு , வாசிப்பதற்கு புரிந்துகொள்வதற்கு பயிற்சி தேவைப்படின் தமிழில் விளக்கம் வழங்கப்படும். வயதெல்லை கிடையாது. IELTS – Academic / General/ Life Skills. Mr.Raj (MBA) (General) (UK) , கற்பித்தலில் 10 வருட அனுபவம்.