மணமகள் தேவை

Ad-id 0000034729

சந்தோஷ திருமண சேவை” 1977 முதல் 1990 வரையிலான கல்விகற்ற நல்ல தொழில் வருமானத்திலும் சொந்த வீடு வாகன வசதியுள்ள மணமகன்மாருக்கு அழகிய ஓரளவு கல்விகற்ற மணமகள்மார் தேவை. (அனைவரும் கொழும்பு ) 4 – 5 – 6 வயதுவித்தியாசம் விரும்பப்படும். ஏனைய மணமகன்மாரும் உண்டு.

Categories: , Location: , Published Date: