வீடு காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000035267

02 ஏக்கர் வயல் உறுதி காணி விற்பனைக்கு 02 போகம் செய்யக்கூடிய வயல் பாதையுடன் கூடிய நீர்பாசனம் வசதி கொண்டது.