கல்வி

Ad-id 0000036174

இலங்கையின் பிரபல இரசாயனவியல் ஆசிரியர் க.சிவத்திரன் B.Sc (Hons) சேரின் zoom Classes 2024 A/L, 2025 A/L நடைபெறுகின்றது. பௌதிக இரசாயனம் 01.02.2024 ஆரம்பமாகின்றது. 2024 A/L Paper Classes 01.02.2024 ஆரம்பமாகின்றது. Part –I (m.c.q) (1979 –2023 Part –ii (2000 –2023) Model Exam & Discussion Classes by K.Myurran sir.

Categories: , Location: , Published Date: