கல்வி

Ad-id 0000036563

2024, 2025 உயர்தர பரீட்சை எழுதும் கொழும்பு மாவட்ட மாணவர்களுக்கு இரசாயனவியல் பாடம் 30 வருடத்திற்கு மேல் வினாத்தாள் மதிப்பீட்டு அனுபவ முள்ள ஆசிரியரால் வீடு வந்து தனியாகவோ, குழுவாகவோ அலகுரீதியான மீட்டலு டன் கற்பிக்கப்படும்.

Categories: , Location: , Published Date: