திருமண சேவை

Ad-id 0000036653

Foreign, உள்நாட்டு மணமக்கள் Jaffna/ Colombo AL- பட்டப்படிப்பு வரை அரசாங்க உத்தியோகம் தனியார் துறை வியாபாரம், சூரியனும் செவ்வாயும் ஜாதகங்கள் /RC/Divorces/ Vegetarians மணமக்களின் திருமணக்குறிப்புகள் ஏராளமுண்டு. மஞ்சு திருமண சேவை 16/1, Alexandra Road, Wellawatte.

Categories: , Location: , Published Date: