வீடு விற்பனைக்கு

Ad-id 0000036953

பிரதான வீதிக்கு முகப்பாக வத்தளை, உஸ்வெட்டகெயாவில் 23 பேர்ச்சஸ் காணியுடன் வீடு விற்பனைக்கு உண்டு. களஞ்சியசாலைக்கு உகந்தது. ஒரு பேர்ச்சஸ் 12.5 இலட்சம் (பேசித்தீர்மானிக்கலாம்)