வீடு விற்பனைக்கு

Ad-id 0000037075

நாரஹென்பிட்டி, கொழும்பு 5ல் அரசாங்க தொடர் மாடிக் கட்டிடத்தில் முற்றிலும் டைல்கள் பதிக்கப்பட்ட கீழ்த்தளத்தில் அமைந்த வீடு விற்பனைக்குண்டு