பொது வேலை வாய்ப்பு

Ad-id 0000037762

துப்பரவு உதவியாளர் தேவை. துணிக்கடையில் பணிப்புரிய ஒருவர் சான்றிதழ்களுடன் நேரில் வரவும். சம்பளம் பேசித்தீர்மானிக்கலாம். Navavi’s Bambalapitiya சந்தியில்.