பொது வேலை வாய்ப்பு

Ad-id 0000037763

கொழும்பு-12 அமைந்துள்ள ஹாட்வேயார் (Harware) கடைக்கு வேலைக்கு ஆட்கள் (ஆண்கள்) தேவை உடன் தொடர்புகொள்ளவும்.