பொது வேலை வாய்ப்பு

Ad-id 0000037767

சில்லறை கடை ஒன்றிற்கு நன்றாக வேலை தெரிந்த ஆண் ஊழியர்கள் தேவை உணவு மற்றும் தங்குமிட வசதி வழங்கப்படும்