வாடகைக்கு

Ad-id 0000037777

தெஹிவளையில் பெரிய அறை (Tiled) ஆண்களுக்கு பகிர்ந்து தங்குவதற்கு வாகன தரிப்பிட வசதியுடன் வாடகைக்குண்டு. (10.00 A.M – 10.00 P.M)