பொதுவேலைவாய்ப்பு

Ad-id 0000037934

வேலைக்கு ஆட்கள் தேவை. அனுபவமுள்ள தச்சு (Carpenter) வேலையாட்கள் மற்றும் (அனுபவமுள்ள / அனுபவமற்ற) உதவியாளர்கள் தேவை. MDF Boards மேலதிக தகவல்களுக்கு தொடர்பு கொள்ளவும்.