கல்வி

Ad-id 0000037939

அருள் கல்வி வட்டத்தில் 18 –30 வயதுக்குட்பட்ட பெண் கிளாக் தேவை. சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் (மாத்திரம்) சம்பளம் Day Pay 1000/=.